СХЕМА ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЇХ ВИДАМИ

Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти
Виробничий інвентар
Сировина і матеріали
Інші матеріали
Паливо
Напівфабрикати
Запасні частини
Малоцінні швидкозношуємі предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари відвантажені
Грошові кошти у касі та на рахунку в банку
Кошти в розрахунках
Внески до бюджету
Відрахування з прибутку у спец.фонди
Право користування природними ресурсами
Право користування майном, об’єктами інтелектуальної власності.
Основні засоби
Оборотні засоби
Вилучені засоби
Нематеріальні активи


Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншими особами або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Очікуваний термін корисного використання основних засобів більше одного року у незмінній натуральній формі. Зношуються основні засоби поступово і тому переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції по частинах, по мірі їх зносу у вигляді амортизаційних відрахувань.

Оборотні засоби – використовуються в процесі виробництва одноразово й повністю споживаються протягом одного виробничого циклу, вони переносять свою вартість на собівартість продукції повністю.

Вилучені засоби – це кошти підприємства, які вилучені з обігу підприємства, але рахуються на його балансі.

Нематеріальні активи – це придбані права користування природними ресурсами, майном та об’єктами інтелектуальної власності.


7427697754590969.html
7427749279568654.html
    PR.RU™